1/2001
Aurora 1/2001
Selaa eteenpäin | Sisällys | Uutiset | Abiliite | Väitökset | Yhteystiedot

Uutta yhteishenkeä ja innovaatiovoimaa

Suomen virtuaaliyliopiston Historian opetus -niminen hanke on lähtenyt liikkeelle korkealla profiililla tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen virtuaaliyliopisto on tiedepoliittinen instrumentti, jonka avulla yliopistojen perusrahoitusta kohdennetaan uudella tavalla. 

Tuotantovastuun ottaminen tarjonnee oppiaineille jatkossa mahdollisuuden kestävämpään resursointiin. Uuden median haltuunotto edellyttää kuitenkin opettajakunnan välineellistä ja didaktista täydennyskoulutusta. Tämän kaksivaiheisen etenemistien vuoksi on historiahankkeessa käynnistetty opettajakoulutus ja virtuaalikurssien suunnittelu jo ennen ensimmäisen budjettivuoden alkua. 

Tärkeä kannustin on myös uudenlaisen opetusyhteistyön innovaatiovoima. Sen vaikutukset eivät rajoitu internet-välitteiseen opetukseen, vaan ovat hyödynnettävissä kaikissa opetusmuodoissa. Opetus uudistuu ja sen laatu uskoaksemme paranee.

Historian virtuaaliopetushankkeessa tuotetaan tutkintoon johtavia historian arvosanakokonaisuuksia tietoverkkovälitteisenä opetuksena. Ensisijainen kohderyhmä ovat yliopistojen kampusopiskelijat, joten uusi opetustarjonta tulee vaihtelemaan eri asteisesti internet-resursseilla tuetusta kontaktiopetuksesta täysin tietoverkkovälitteisiin opintoihin. Tavoitteena on optimoida historian asiantuntijaresurssien hyödynnettävyys eri opetus- ja tutkimuksenohjausmuotojen yhteydessä. Vuonna 2001 ovat työn alla mm. globaalihistorian, keskiajan historian, ympäristöhistorian, historian peruskurssin ja tietoverkkojen lähdekäytön opintojaksot. 

"Historian joukkueen" kahdeksan jäsentä ovat Turun yliopiston kulttuurihistorian, yleisen historian ja Suomen historian oppiaineet sekä täydennyskoulutuskeskus, Tampereen yliopiston yleisen ja Suomen historian oppiaineet sekä täydennyskoulutuskeskus, ja Agricola – Suomen historiaverkko (joka edustaa Suomen kaikkia historia-aineita).
 

Historian laitoksen seminaarikirjastojen uudet työasemat
Kuva Jarmo Koskinen
Historian laitoksen seminaarikirjastoihin on saatu opiskelijoille uudet työasemat. Historian opetus -hankkeen johtaja, professori Kari Immonen käynnistää ensimmäistä historian laitoksen kirjastoon lahjoitettua opiskelijatyöasemaa. Seisomassa oik. Acer Computer Finlandin johtaja Jari Virta, suunnittelija Totti Tuhkanen ja yliopiston kirjaston verkkopalveluiden suunnittelija Pekka Korte.

Oikealla strategialla nopeasti alkuun

Verkostotyöskentelyn taidot eivät vielä kuulu suomalaisen yliopisto-opettajan perusvalmiuksiin. Monissa virtuaalihankkeissa on käytetty näyttävän yhteistyöverkoston rekrytointiin enemmän aikaa kuin konkreettisen toiminnan käynnistämiseen ja sen tavoitteiden arviointiin. 

Professori Kari Immosen johtamassa Historian opetus -hankkeessa on valittu päinvastainen strategia: liikkeelle on lähdetty pienellä joukkueella, jolla on kokemusta eri tyyppisistä yhteistyöhankkeista jo aiemmin. Turkulaisilla historia-aineilla on myös poikkeuksellisen laaja kokemuspohja virtuaaliopetuksesta – mm. kulttuurihistorialla ovat perus- ja aineopinnot tarjolla kokonaisuudessaan virtuaaliopintoina avoimina opintoina. 

Kun projektin yleistavoitteet ja toimintatavat saatiin sovituksi jo syksyllä 2000, päästiin tuottavaan työhönkin jo ennen varsinaisen budjettikauden alkamista. Tavoitteena on, että ensimmäinen Suomen virtuaaliyliopisto -projektin piirissä tuotettu historian opintokokonaisuus olisi tarjolla opiskelijoille jo huhtikuussa. 

Historiahankkeen positiivisesta maaperästä kertoo myös se, että Turun yliopiston yleiseen virtuaaliopettajakoulutukseen hakeutuneista opettajista puolet tulee historia-aineista toisen puolen jakautuessa kaikkien muiden virtuaalihankkeen edustajille. (Historiahankkeella on myös oma laaja koulutusohjelma tukemassa pilottiopintojaksojen teknistä ja didaktista toteutusta.)

Uusi tapa työskennellä

Historiahankkeen virtuaaliopetusympäristöt tuotetaan verkoston asettamissa tiimeissä, joilla on omat toimintabudjetit. Tiimit voivat rekrytoida asiantuntijoita myös muista yliopistoista, ja tämän tuotannollisen yhteistyön vakiintuessa avannee historian virtuaaliopetushanke seuraavat yhteistyösopimusneuvottelut Helsingin yliopiston kanssa.

Moni varttuneempi opettaja on iloinnut virtuaalihankkeen mukanaan tuomasta vuoropuhelusta ja uudenlaisesta työnjaosta oppiaineiden kesken. Erikoiskurssitiimejä vetävä Tampereen yliopiston yleisen historian professori Auvo Kostiainen toteaa mm. globaalihistorian ja ympäristöhistorian opintojaksojen rinnakkaisen valmistelun tuovan huomattavia synergiaetuja kummallekin opintokokonaisuudelle. Edellisiltä vuosikymmeniltä on vaikea löytää yhtä hedelmällistä yhteistyötä yli oppiainerajojen – ehkä siksi, että virtuaalikursseja ei rakenneta kenenkään vanhan työsaran päälle, vaan olennaisesti uudelle pohjalle. Virtuaalihankkeessa on onnistuttu käsittelemään mm. historian metodiopetuksen problematiikkaa kokonaisvaltaisesti peruskurssitasolta aina syventävien opintojen tutkimuksenohjaukseen asti. 

Verkossa on muitakin

Suomen virtuaaliyliopiston toiminnallisiin yleistavoitteisiin kuuluu yhteistyön kehittäminen paitsi SVY:n eri hankkeiden välillä, myös elinkeinoelämän ja kansainvälisten ulkoisen rahoituksen lähteiden kanssa. 

Nopeasti sisältötuotannon vaiheeseen edennyt historiahanke on asetettu jonkinlaiseksi preferenssipinnaksi SVY:n opettajakoulutusta ja palvelu- ja tukirakenteita tuottaville projekteille: nehän kehittelevät oppialahankkeille virtualisoinnin apuvälineitä, ja historiahanke on ehkä kiireisimpänä "asiakkaana" ryhtynyt asettamaan näitä palveluja tarvejärjestykseen.

Historiahankkeen elinkeinoelämäsuhteet painottuvat sisältötuotannon kehittelyyn. YLE:n digitaalikanavien kanssa suunnitellaan digi-tv:n ja tietoverkkojen opetuksellista yhteiskäyttöä kehittelevää yhteistuotantoa. Kansainvälisen virtuaaliopetuksen kehittämisresursseja historiahankkeelle haetaan yhteistyöstä seitsemän Euroopan maan yhteisen Examen Europaeum -hankkeen (Sokrates) kanssa, jossa kulttuurihistorian avoin opetus on jo toiminut verkko-opetuksen asiantuntijana. 

Keskeiseen kysymykseen virtuaaliopetuksen saavutettavuudesta on jouduttu hakemaan vastausta sponsorituesta, kun yliopiston perusrahoitustilanne ei mahdollista opiskelutilojen koneistamista virtuaaliopiskelun edellyttämillä päätelaitteilla. Maailman toiseksi suurinta tietokonevalmistajaa edustava Acer Computer Finland on luovuttanut historia-aineiden seminaarikirjastoihin uudet työasemat ensimmäisten virtuaaliopiskelijoiden käyttöön. 

Opetuksen virtualisointi ei ole helppo prosessi, kun kehitystyö on tehtävä olemassa olevan opetuksen edellytyksiä heikentämättä, ja toisaalta uusien opiskelumuotojen suoria ja välillisiä vaikutuksia ennakoiden. Vaikeita kysymyksiä liittyy myös opetusresurssien uudenlaiseen jakoon ja työtehtävien määrittelyyn sekä tekijänoikeudellisiin kysymyksiin niin oppimateriaalien tuotannon, käytettävyyden kuin opettajan ohjauspanoksen suhteen. Näitä kysymyksiä puidaan nyt hankkeiden piirissä ja valtakunnallisella tasolla monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Uuden opetuksen suunnittelusta on pyritty tekemään avoin ja läpinäkyvä prosessi. Sitä voikin päästä kurkistamaan osoitteesta: http://salima.tkk.utu.fi/SCRIPT/historia/scripts/serve_home,
[tunnus: virtuaali , salasana: opetus ].
 

Aurorassa esitellään tarkemmin tänä vuonna kaikki Turun yliopiston koordinoimat virtuaaliyliopistohankkeet. Sarjan aloittaa suunnittelija Totti Tuhkanen ja Historian opetus -hanke. 

TOTTI TUHKANEN


Selaa eteenpäin | Sisällys | Uutiset | Abiliite | Väitökset | Yhteystiedot
Yliopiston etusivu


Tiedotus <tiedotus@utu.fi>, 07. helmikuuta 2001
Sivu on ladattu  kertaa 08.02.2001 alkaen.