Turun yliopisto

Osoite  FIN-20014  TURUN YLIOPISTO
Puhelin  +358 - (0)2 - 333 51
Internet  www.utu.fi

 
 

1/2002

 

 

 

Kulttuuriaarteet digitaaliseen muotoon

 

Menneen ja nykyisen kulttuurimme tutkimuksessa kohtaavat monella tavoin vanha ja uusi tapa. Kulttuurien tutkimus ei ole enää välttämättä vanhojen arkistomateriaalien lukemista, vaan tutkimustyö voi paikasta riippumatta tapahtua tutkijan tai opiskelijan oman tietokoneen ääressä, tietoverkkoja hyödyntäen.

Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen TKU/TYKL-arkisto on verkkoarkiston kehitystyössä ajan hermolla panostaen paljon voimavaroja vanhan arkistomateriaalin uudenlaiseen käyttöön digitaalisessa muodossa. Samalla arkisto suojaa materiaalinsa ajan ja käytön aiheuttamalta tuhoutumiselta.

Merkittävät kokoelmat

Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen TKU/TYKL-arkisto muodostuu kahdesta kansallisesti ja maailmanlaajuisestikin merkittävästä kokoelmasta. Folkloristiikan ja uskontotieteen TKU-kokoelma on perustettu vuonna 1964, mutta se sisältää materiaalia jo 1950-luvun lopulta alkaen. Kokoelmassa on tällä hetkellä tuhansia tunteja ääninauhoja, kuvanauhoja, käsikirjoituksia sekä noin 13 500 valokuvaa ja diakuvaa.

Folkloristiikan ja uskontotieteen laajoja tutkimusprojekteja ovat olleet esimerkiksi Inkerin henkinen kansanperinne, Perun kansanlääkintä, Turun alueen uskonnollinen kenttä ja metsänhoitajien metsäkäsitykset, joiden kaikkien aineistot TKU-kokoelmaan on arkistoitu. Lisäksi kokoelman saamelaisen folkloren äänitekokoelma on maailman laajin.

Kansatieteen TYKL-kokoelma puolestaan on saanut alkunsa jo 1950-luvulla. Suurin materiaaliryhmä ovat laajat postikyselyt, joita on tehty 1960-luvun alusta alkaen vuoteen 1990 asti yhteensä 58. Vastaussivuja, joissa ihmiset omin sanoin kertovat kysytyistä asioista, on kertynyt noin 400 000. Kyselyt käsittelevät laajasti useita kansatieteellisen tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia osa-alueita, kuten esimerkiksi maaseutuelämän muutoksia, kaupankäyntiä ja ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Uusin kysely vuodelta 1990 käsitteli saunomista. Laajojen postikyselyjen lisäksi TYKL-kokoelmissa säilytetään mm. noin 35 000 valokuvaa sekä satoja niteitä käsikirjoituksia, kuten haastatteluja ja oppiaineessa vuosien varrella tehtyjä pro gradu -töitä.

Sekä TKU- että TYKL-kokoelmat karttuvat koko ajan, sillä valtaosan materiaalista tuottavat opiskelijat ja oppiaineiden tutkijat kenttätöiden yhteydessä haastattelemalla, valokuvaamalla ja kirjoittamalla. Vaikka materiaalia onkin kerätty pääasiassa Suomesta, arkistoaineistoa löytyy myös maamme lähialueilta ja jopa kauempaakin, muilta mantereilta. Koska TKU/TYKL-arkisto on tutkimusarkisto, sen aineiston käyttämiselle on asetettu joitakin rajoituksia: materiaalia on saatavissa vain opetukseen, opinnäytteisiin ja tutkimuksiin. Lisäksi museot – ja nykyään myös esimerkiksi sukututkijat – käyttävät arkiston laajoja kokoelmia tietolähteinään.

Iina Wahlström ja Terhi Ykspetäjä

Kuva Harri Pälviranta

Materiaalia tallentamassa Iina Wahlström ja seisomassa Terhi Ykspetäjä.

Materiaalit vaarassa tuhoutua

Kuten muissakin arkistoissa, myös TKU/TYKL-arkistossa on havahduttu siihen, että materiaalit ovat vaarassa tuhoutua. Esimerkiksi valokuvien liimat syöpyvät kuvien läpi, paperi haurastuu ja ääninauhat magnetisoituvat läpi. Jotta aineistojen säilyminen turvattaisiin jälkipolville, ja jotta se olisi mahdollisimman laajan tutkijakunnan saavutettavissa, on arkiston materiaalia nyt ryhdytty siirtämään digitaaliseen muotoon. Tällä hetkellä arkistossa työskentelee osapäiväisesti digitoimassa kaksi opiskelijaa, joiden lisäksi vakituinen henkilökunta osallistuu merkittävästi arkistotoiminnan ja digitoinnin kehittämiseen.

Käytännössä digitointi tarkoittaa sitä, että valokuvat, kyselyvastaukset, puhtaaksikirjoitetut haastattelut ja esimerkiksi ääninauhat siirretään tietokoneelle ja luetteloidaan tietokantaan. Internetin välityksellä tästä tietokannasta on mahdollista hakea nähtäväkseen vaikkapa tiettyä aihetta tai paikkakuntaa koskevat valokuvat omalle tietokoneelle. Äänikortilla varustetulla tietokoneella voi kuunnella myös digitoituja ääninauhoja eli lähinnä haastatteluja. Jotta arkistoaineistossa esiintyvien informanttien intimiteettisuojaa ei loukattaisi, vaatii verkkoarkiston käyttö aina erillisen salasanan. Sen saa käyttöönsä sopimalla asiasta TKU/TYKL-arkiston kanssa.

Kulttuurien tutkimuksen laitoksen opiskelijat saavat opintojensa aikana perehdytystä kenttätöiden tekemiseen. Aikaisemmin tämä on tarkoittanut tavallisten kameroiden ja kasettinauhureiden käytön monipuolista ja sujuvaa opettelemista. Nyt kenttätöihin ovat tulleet mukaan myös digitaaliset kamerat sekä minidisc-laitteet, joilla haastatteluja on mahdollisuus nauhoittaa. Lisäksi internetissä on kerätty erilaisten kyselyiden avulla materiaalia esimerkiksi opiskelijoiden omiin proseminaari- ja pro gradu -töihin. Suunnitteilla on myös valmiiden opinnäytetöiden kerääminen opiskelijoilta suoraan digitaalisessa muodossa, eli käytännössä siis tekstinkäsittelyohjelman tiedostoina. Näin esimerkiksi pro gradu -työt ovat vaivattomasti liitettävissä osaksi tietokantaa.

TKU-kokoelman osalta opiskelijat täyttävät verkossa lomakkeen arkistoon tallentamistaan materiaaleista. Tietokortti (collcard) sisältää esimerkiksi valokuvista mm. hakusanat, kuvauspaikan ja -ajan sekä informanttien tiedot. TYKL-kokoelmien osalta tämä lomake on suunnitteilla ja se tulee käyttöön lähiaikoina. Näin arkiston materiaali siirtyy vähitellen erityiseen tietokantaan, josta hakusanojen avulla löytää sekä arkistomateriaalin tarkat tiedot että varsinaisen dokumentin nähtäväkseen. Samalla digitaalisuus säästää myös luontoa, sillä esimerkiksi valokuvien kehitys voidaan jättää tekemättä: kuvat voidaan ottaa joko digitaalikameralla tai skannata kuvat negatiiveista suoraan koneelle. Lisäksi esimerkiksi asiakkaan haluamat käsikirjoitukset tai painovalmiit valokuvat voidaan toimittaa digitaalisessa muodossa cd-rom-levylle tallennettuna.

Etäopetusta internetin kautta

Kulttuurien tutkimuksen laitoksella hyödynnetään digitoitua arkistomateriaalia myös opetuksessa. Sen lisäksi, että uskontotieteen oppiaineessa verkko-aineistoja käytetään luentokurssien oheismateriaaleina, sitä hyödynnetään myös etäopetukseen internetin välityksellä.

Assistentti Tiina Mahlamäki toteaa, että nyt käynnissä oleva kokeilu loviisalaisen Myllyharjun lukion kanssa on ollut kaikkien osapuolien mukaan onnistunut. Vaikka kokeiluversiossa onkin keskitytty lähinnä tekstipohjaiseen materiaaliin, on digitaalisen arkistoaineiston verkko-opetuskäytössä lähes rajattomat mahdollisuudet. Esimerkiksi valokuvien, äänen ja videokuvan liittäminen opetussivustoon ei nykytekniikalla tuota ongelmia.

Myös kansatieteessä kehitetään parhaillaan verkko-opetusta. Kansatieteen lehtorin Timo J. Virtasen mukaan opetuspaketteja on tarkoitus suunnata esimerkiksi lukioihin, aikuiskoulutukseen ja kansatieteen avoimen yliopiston etäopetukseen. Suunnitteilla on myös Liedon Vanhalinnan kansatieteellisten näyttelyiden muokkaaminen verkkonäyttelyksi ja opetusympäristöksi. Eräänä tärkeänä opetusmateriaalina voidaan näissä käyttää digitoitua arkistoaineistoa. Erilaisia aineistokokonaisuuksia hyödyntäviä opetuspaketteja on mahdollista koostaa oikeastaan mistä tahansa maamme kunnasta. Näin ollen erilaiset oppilaitokset voivat hyödyntää esimerkiksi paikallishistorian opetuksessa TKU/TYKL-arkiston materiaalia internetin välityksellä, haluamallaan tavalla ja valitsemanaan ajankohtana. Samaten tietoverkon välityksellä kaukanakin kansatieteen nykyisistä etäopetuspaikoista asuva opiskelija voi perehtyä kansatieteelliseen tutkimukseen ja sen tekemiseen.

Digitaalinen vallankumous, joka nykyään on saanut sijaa maamme muissakin arkistoissa, ei mitenkään vähennä kulttuurintutkijoiden tarvetta päästä keräämään haluamaansa materiaalia haastattelemalla ja valokuvaamalla. TKU/TYKL-arkisto tarjoaa kuitenkin tälle materiaalille nykyään entistä laajemmat käyttömahdollisuudet ja varmemman säilytyksen kuin koskaan.

Jussi Lehtonen

Kuva Harri Pälviranta

Kuvassa artikkelin kirjoittaja Jussi Lehtonen.

 

Lyhyesti TKU/TYKL-arkistosta
http://kultut-arkistot.utu.fi/

TKU-kokoelmat

Uskontotieteen ja folkloristiikan aineistoa 1950-luvulta alkaen.
Kokoelmissa tällä hetkellä:

  • 11 000 tuntia ääninauhoja (saamelaisen folkloren äänitekokoelma on maailman laajin)
  • 800 kpl kuvanauhoja
  • 13 500 valo- ja diakuvaa
  • haastatteluja, opinnäytteitä, käsikirjoituksia

TYKL-kokoelmat

Kansatieteen aineistoa 1950-luvulta alkaen.
Kokoelmissa tällä hetkellä:

  • 35 000 valokuvaa
  • 15 800 kyselyvastausta (400 000 sivua) usealta vuosikymmeneltä kymmenistä eri kyselyistä
  • 4 000 diakuvaa
  • haastatteluja, opinnäytteitä, karttoja, pohjapiirroksia, deponoituja kyselyvastauksia, henkilöarkistoja

Postiosoite:
TKU/TYKL-arkisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, 20014 TURUN YLIOPISTO.

Käyntiosoite:
Fennicumin peruskorjauksen vuoksi arkiston väliaikainen sijainti lukuv. 2001–2002 on Varia, Itäinen Pitkäkatu 1, Turku, 1. krs.

Puhelin ja aukioloajat:
päivystäjä tavattavissa arkistossa ma–pe 10–12, puh. (02) 333 5081. Muuna aikana TYKL-kokoelmista huolehtii kansatieteen toimisto, puh. (02) 333 5260.

TKU/TYKL-arkisto on listattu myös UNESCOn ylläpitämässä maailmanlaajuisessa arkistoluettelossa: http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/

Jussi Lehtonen
Kirjoittaja toimii kansatieteen tutkimusassistenttina.

Aurora 1/2002

Pääkirjoitus
Loimaan plikasta ministeriksi
The Crash - tavoitteena tutkinto ja tähteys
Kolumni: Kui täs ny näi kävi?
Monta polkua luonnontieteiden maailmaan
Kutsumustyö vastasi odotuksia
Kandien kaitseminen on antoisaa
Kuudesti ylistetyt
Erikoislukiot kuorivat kerman
Kiinalainen juttu
Opintotietä pitkin musiikkimaailmaan
Kulttuurintutkimus lyö käytännön kättä Satakunnassa
Kulttuuriaarteet digitaaliseen muotoon
Suomen kieltä yliopistoissa eri puolilla maailmaa
Uusi näkökulma hoitamiseen
Ryhtyisinkö biostatistikoksi
Kirjahylly
Lyhyesti
Aikuisopiskelija on haaste kouluttajalle
Maasta se pienikin ponnistaa
Nuori tutkija
Tiedekuntien hakuajat 2002


Sivulla on käyty kertaa 07.01.2002 jälkeen.